Go TO Content

Map of Gueiren District

Under Gueiren District, there are 21 villages, including:
Damiao, Xipu, Mamiao, Qijia, Bajia, Nanxing, Nanbao,
Houshi, Wenhua, Xucuo, Gueiren, Kanxi, Kandong, Liujia
Guinan, Gucuo, Xincuo, Lunding, Shalun, Wudong, and Datan.